Despre Ce Credem


Tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă (Titus 2:1 NTR)

Doctrina


  • Dumnezeu
  • Isus Cristos
  • Duhul Sfânt
  • Scripturile 
  • Omul
  • Mântuirea
  • Învierea
  • Raiul și Iadul
  • Biserica
  • Misiunea
Dumnezeu

Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat (Ioan 17:3), Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20).

El este creatorul tuturor lucrurilor (Apoc. 4:11) și susține toate lucrurile prin puterea Cuvântului Său (Evrei 1:3).

În El avem viața mișcarea și ființa (Fapte 17:28). El este Dumnezeul adevărului și în El nu există nedreptate.

El este drept (Deut. 32:4) și El va judeca lumea (Psalm 9:8).

Noi credem că Dumnezeirea există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceștia trei sunt un singur Dumnezeu, toți au aceeași natură, atribute și perfecțiune și sunt la fel de vrednici de onoare, încredere și ascultare (Marcu 12:29, Ioan 1:1-4, Matei 28:19-20, Fapte 4:3-4).

Isus Cristos

Noi credem în divinitatea absolută a Domnului Isus Cristos

Noi credem că El este manifestarea lui Dumnezeu în trup.

Credem că a fost conceput prin Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria.

Noi credem că Isus a fost 100% om și 100% Dumnezeu (Ioan 1:1, 14, 18; Ioan 14:8-9; 1 Tim. 3:16)

Duhul Sfânt

Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt este să Îl glorifice şi înalţe pe Domnul Isus Cristos (Ioan 16:14).

Duhul Sfânt regenerează pe păcătos prin credinţa în Cristos, îl botează pe credincios în Trupul al cărui Cap este Cristos.

Duhul Sfânt locuieşte, călăuzeşte, instruieşte, umple, mângâie şi împuterniceşte pe credincios să trăiască o viaţă evlavioasă (Marcu 13:11, Ioan 14:26, Ioan 16:13, Romani 5:5, 1 Corinteni 3:16).

Duhul Sfânt convinge lumea cu privire la păcat, cu privire la neprihănirea cerută de Dumnezeu şi cu privire la judecata viitoare (Ioan 16:8-11).

Deşi Scriptura nu precizează care daruri ale Duhului Sfânt au încetat, ea spune totuşi că darurile asigură buna funcţionare a trupului şi slujirea specifică a fiecărei biserici locale.

În Biserică nu încurajăm manifestarea publică a darurilor spirituale care pot fi categorisite ca fiind “semne şi minuni “. Mai degrabă, accentuăm ca fiind importantă dragostea şi pasiunea cu care se manifestă darurile ce zidesc trupul bisericii locale (Ioan 16:8, 13:15, Tit 3:5, Efeseni 1:22, 4:11-12, Romani 8:9-17, 12:4-8, 1 Corinteni 3:16, 12:4-5, 12:11-13, 12:19, Galateni 5:25, Evrei 4:1-4, 2 Corinteni 12:12).


Scripturile 

Noi credem că Scripturile Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Dumnezeu şi inerante în scrierile originale.

Noi credem că toate cele şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei formează împreună revelaţia completă şi sufiecientă a lui Dumnezeu, şi reprezintă şi exprimă autoritatea lui Dumnezeu pentru viaţa şi evlavie (Psalmul 119:97-104; Psalmul 119:160; Matei 5:18; Ioan 5:46-47; Ioan 10:35; 2 Timotei 3:15-16).


Omul

Noi credem că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu ca o fiinţa curată, dar că a intrat sub mânia lui Dumnezeu alegând păcatul şi fărădelegea.

În consecinţă toţi oamenii sunt păcătoşi.

Toţi oamenii sunt păcătoşi, nu doar prin moştenirea de la părinţii noştri, Adam şi Eva, dar şi în urma propriilor alegeri şi, prin urmare, toţi sunt sub condamnarea Legii lui Dumnezeu.

Noi credem că toţi oamenii, fără excepţie sunt căzuţi şi au nevoie de un Mântuitor (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19; Romani 1:18, 1:32).


Mântuirea

Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru pacatele noastre, după Scripturi, fiind jertfa reprezentativă şi substituţionară pentru toţi oamenii.

Noi credem că fiecare persoană care Îl acceptă pe Cristos ca Mântuitor personal prin credinţa este considerată neprihanită pe baza sângelui lui Cristos vărsat la Calvar.

Fiecare persoană care Îl primeşte pe Cristos ca Mântuitor personal este născută din nou prin Duhul Sfânt, în urma pocăinţei şi devine copil al lui Dumnezeu.

Fiecare copil al lui Dumnezeu este păstrat în har până când alege în mod personal şi continuu să trăiască în afara harului lui Dumnezeu.

Noi credem că Duhul Sfânt adaugă prin botez (cel cu apă este reprezentarea acestui botez realizat de Duhul Sfânt) pe fiecare credincios la Trupul lui Cristos şi deci, nu există un al doilea botez cu Duhul Sfânt (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).

Învierea

Noi credem în învierea fizică a Domnului Isus Cristos, în înălţarea Sa la cer şi în mijlocirea Sa ca Mare Preot pentru cei credincioşi (Fapte 1:3; Fapte 1:9; Evrei 7:25-26).

Raiul și Iadul

Noi credem în revenirea personală şi glorioasă a Domnului Isus Cristos (1 Tesaloniceni 4:13-18).

Noi credem în învierea fizică a tuturor celor ce au murit, atât credincioşi cat şi necredincioşi.

Cei mântuiţi vor învia pentru viaţa veşnică în ceruri (Matei 25:34; Ioan 14:2; 2 Corinteni 5:1; Apocalipsa 2:7).

Cei păcătoşi vor învia pentru chinul conştient etern din iad, în separare totală şi definitivă de Dumnezeu (Matei 8:12; Matei 10:28; Matei 13:49-50; Marcu 9:47-48; Luca 12:5; Apocalipsa 21:8).


Biserica

În urma acceptarii lui Cristos ca Domn şi Mântuitor, un credincios devine parte a Trupului lui Cristos, care este biserica.

Există o singură biserică universală formată din toţi cei care (oriunde şi în toate veacurile) au recunoscut pe Isus Cristos ca Domn şi Măntuitor.

Scripturile poruncesc credincioşilor să se adune împreună pentru închinare, rugăciune şi zidire prin exercitarea talentelor şi darurilor spirituale, pregătindu-se astfel să facă ucenici pentru extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu în lume (Efeseni 5:23; Romani 12:1; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20).

Oriunde se adună poporul lui Dumnezeu trebuie să existe slujitori care să supravegheze şi să sprijine lucrarea bisericii.

Toţi membrii bisericii trebuie să lucreze împreună în dragoste şi unitate în vederea glorificării lui Cristos (Efeseni 4:16).

Misiunea

Înţelegând că Împărăţia lui Cristos este mai mare decât oricare adunare locală, credem că Biserica trebuie să fie implicată tot timpul în extinderea Împărăţiei lui Hristos în lume, prin facere de ucenici (Matei 28:19-20).

Du-te și Fă

Ucenici

Specific


Missions                                                                                                                                                         

Dedicare pentru predicarea expozitivă și aplicaționalăDedicare pentru predicarea expozitivă și aplicațională

Dedicare pentru predicarea expozitivă și aplicațională

Predicarea expozitivă explică textul biblic folosind metoda exegezei literale, bazate pe studiu gramatical și contextual-istoric, încercând să găsească și apoi să transmită ascultătorului contemporan semnificația textului Scripturii din contextul original. Spre deosebire de predicarea tematică, predicarea expozitivă de obicei este o expunere verset cu verset al unui pasaj, capitol sau carte a Bibliei, nu o expunere a unei teme care adună și sistematizează cât mai multe referințe biblice la un loc. Accentul aplicational al predicării presupune concentrarea predicatorului nu doar pe o exegeză a textului biblic cât și pe o exegeză a audienței sale, încercând ca fiecărui principiu biblic descoperit în text să i se atribuie o aplicație practică și personală relevanta ascultătorului contemporan, acesta fiind provocat să o aplice în viața sa. Predicarea expozitivă și aplicatională răspunde la întrebările “ce a însemnat textul acesta pentru destinatarii lui originali”, apoi, “ce înseamnă textul acesta pentru noi, cei care îl citim astăzi”, și în final “ce ar trebui să fac eu, în lumina celor înțelese din acest text?”

Contemporan fără compromis                                                                                                               

Dedicare pentru închinarea contemporană fără compromisuri

Închinarea este un mijloc biblic universal de a-L slăvi pe Dumnezeu și de aceea închinarea trebuie contextualizată fiecărei culturi sau generații în parte, astfel încât omul să îl poată glorifica pe Dumnezeu în mod “natural”, adică relevant ca stil și exprimare generației și culturii în care el trăiește. Având în vedere că închinarea care îl slăvește pe Dumnezeu trebuie să fie verticală, în bisericile Harvest vom fi atenți să menținem relevanța închinării fără a-i compromite verticalitatea, nediluând mesajul sau esența, de dragul stilului sau exprimării sale contemporane.

Calitatea şI nu cantitatea de ucenici                                                                                               

Dedicare pentru calitatea și nu cantitatea de ucenici

Formarea de ucenici este scopul bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea, ci calitatea ucenicilor. De aceea procesul formării va fi observat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.

Închinare, slujire, şi umblare cu Cristos                                                                                             

Dedicare pentru închinare, slujire, și umblare cu Cristos

Suntem dedicați în implementarea în viața fiecărui credincios (membru) al bisericii a elementelor fundamentale care definesc un ucenic din punct de vedere biblic: închinarea, umblarea și slujirea. Fiecare membru al bisericii trebuie să se închine, să umble și să lucreze pentru Cristos.

Lucrare prosperă de grupuri mici                                                          

Dedicare pentru o lucrare prosperă de grupuri mici

Grupul mic este cadrul cel mai propice ucenicizării – formării de ucenici. Potrivit exemplelor biblice, în cadrul bisericii noastre ne dorim ca fiecare creștin să fie un ucenic și de aceea, o focalizarea principală a lucrării noastre este dezvoltarea, observarea și evaluarea grupurilor mici, în care vor fi cuprinși toți membrii bisericii noastre.

Biserică plantatoare de biserici

Dedicare pentru plantarea de biserici

Misiunea bisericii potrivit modelului biblic, nu s-a rezumat doar la evanghelizare, ci mai degrabă la plantare de biserici, astfel încât, oriunde apostolii evanghelizau, concomitent puneau și bazele unei noi biserici. De aceea, biserica este cadrul în care se formează ucenicii, iar focalizarea noastră în misiune va fi în primul rând plantarea de biserici și apoi alte lucrări parabisericești.

Conducerea bisericii de către presbiteri                                                                                              

Dedicare pentru conducerea bisericii de către presbiteri

Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu și-a condus poporul ales prin presbiteri, un grup de credincioși maturi, examinați și validați, cărora Domnul, prin consacrarea lor în lucrare, le-a conferit autoritate și responsabilitate de a păstori turma încredințată lor. Ei sunt cei care supraveghează orice domeniu al lucrării bisericii, protejând și răspunzând de sănătatea bisericii, de direcția, doctrina și disciplina bisericii.

Consiliere biblică                                                                                                                                   

Dedicare pentru consiliere biblică

Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești. De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

Evaluare periodică şI intenţionată                                                                                                         

Dedicare pentru evaluare periodică și intenționată

Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și astfel să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate. Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii..

Harvest

Suntem o biserică care-L are ca fundament pe Domnul Isus Cristos și a cărei autoritate este Biblia. De aceea, pasiunea noastră este să-L Glorificăm pe Dumnezeu prin facerea de ucenici care se Închină lui Cristos, Umblă cu Cristos și Lucrează pentru Cristos în fiecare

domeniu al vieții lor. Îți mulțumim că ne vizitezi online.


© HARVEST METANOIA WIESBADEN | BUILT by CreateGo